Search form

Lukas 5:12

Nuwa Jesusey ségétéwe fémuteén

12Wén i no sébaan fuweh dob sébaane ingéd, énggébalaka Jesusey ségétéwe étéw fémuteén. Atin bé kégito nuwe bé Jesuse, méntédunsum dob fantade brab ménfégédaw-gédaw bé Jesuse mano, “Kadnan, buluk méuyot go, géféadi-adino mo begén.”