Search form

Lukas 5:2

2Atin i Jesuse énggito noy ruwowe do awang diyo dob doror i dogote. Brab i de gefe de méntéfor ro non urahé roy de fukét ro.