Search form

Lukas 5:21

21Tidéw béno, i de Fariseo brab de témoro bé kitabé fénggitung ro maro, “Sedek émbéréh mékémurka i ni étéw? Enda i géfésagad bé de sala ké békén i Tuluse saén!”