Search form

Lukas 5:23

23Toow na fo mélému béréhén, ‘I de salaém ménfésagadén.’ Non énda gito no ké wén i barakat gu de rémigo. Endob toow fo mérégén béréhén, ‘Tindég go brab agéw go.’ Non giton ké wén i barakat gu de rémigo.