Search form

Lukas 5:26

26Atin i kéluhanay de étéw diyo, toow ro fo ménkéségiyonan brab ménggilak ro. Atin dénayéw roy Tuluse maro, “Enggégito tom do mékégaif bé ni gai.”