Search form

Lukas 5:27

27Amun énggilidén ni de rénigo Jesus, ménagéw brab énggito noy ségétéwe étéw kémubra buwis féndawét Lebi, ménsar dob de kubranan buwis. Brab ménsébéréh i Jesuse de mano, “Odor go Begén.”