Search form

Lukas 5:28

28Tidéw béno, i Lebiwe fénledén i kéluhanane brab téménindég ménodor bé Jesuse.