Search form

Lukas 5:3

3Amun i Jesuse ménda dob sébaane bé de awang ni ka Simon, nongotén bé féangéyé no kloh dob ménaléme de. Brab diyo ménsar ménuret bé kébéréh i Tuluse dob de étéw diyo ménribuk dob doror i dogote.