Search form

Lukas 5:32

32Enda ménangéyu dini inok tabaré kuy de métintu étéw. Yamula ménangéyu dini inok tabaré kuy de wén salaén inok gésénule ro.”