Search form

Lukas 5:33

33Atin wén i de ménénginsa dob Jesuse maro, “I de kuyug Juan sénga tékélid démasal ro brab fuwasa. Loo so bé de kuyug i de Fariseo. Endob i de kaam do kuyug mama brab miném ro.”