Search form

Lukas 5:34

34Endob i Jesuse sénumbulo no bero mano, “Ufama, i de kana dob uyote énda waléy tete i de fédéw ro taman énda tékédan i témérimawe lagéy.