Search form

Lukas 5:35

35Endob gégumah i gaiwe ké édotén nén i témérimawe lagéy dob berowe, brab been nay no fuwasa ro bé do no gai. Ségiléw so bé de kagén kuyug, non amuk diniwu séna, énda fuwasa ro.”