Search form

Lukas 5:5

5Endob i Simone séménumbul mano, “Maistéro, méntérasay gey ségékélungonon brab énda foy énggédot gey de. Endob amun bénréhém, lawué key de fukét gey.”