Search form

Lukas 5:8

8Amun énggito Simon Pedrowey ni fénrigo Jesuse ula-ula, ménlingkuwéd dob adafa nuwe brab ménbéréh mano, “Kadnan, kago fégédét begén, non ségétéwu étéw ménsala.”