Search form

Lukas 6

Fantag bé gaiy kétéréne

1Wén i no sébaan fuweh gai kétérén, i Jesuse brab de kuyugén téménara ro dob de médoo do faréy. Atin i de kuyugén méndot ro de brab kénugut ro. Tidéw béno, ménama ro. 2Endob i de Fariseo diyo ménbéréh ro maro, “Sedek rigoné roy ni, non békén fatut rigonén galbék bé gaiwe kétérén?”

3Séménumbul i Jesuse mano, “Aw énda ba énggébasana kom i rénigo Datu Dabide? Wén i no gai toowén fo mélayaf beroy de sundalo no. 4Atin ménahur ro dob lawi i Tuluse brab méndot bé ténulake fan brab namaén, atin niraya no soy de dumo no de. Rénigo noy ni fiyon fo ké dob kitabe, do fadi saén i fakaye mama bé ni fan.”

5Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “I Nga i Kéilawane, sani Begéne, wén i kuwagib gu fantag bé ati fakaye bé gaiwe kétérén.”

Nuwa Jesusey ménsadile kémérén

6Bé sébaane man gai kétérén, ménahur i Jesuse dob lawi i de Judio féngadafan inok témoro. Atin diyo soy ségétéwe lagéy ménsadil i kuwonone bé kémér ne. 7Atin i de Fariseo, sani de odoroy de Judio, diyo so beroy de témoro bé de kitab. Atin ténulik roy Jesuse inok gito roy funa ruwe de témbo rémigo énda fakayén dob kitabe. Mélaw ténéngténg ro inok gito ro ké muwa i Jesuse bé gaiwe kétérén. 8Endob i Jesuse, gétuwa noy de itunga ro. Atin ménbéréh dob lagéye ni ménsadil i kémér ne mano, “Ay go dini, tindég go dob adafay kéluhanay de étéw ni.” Mélaw téménindég brab ménagéw mangéy diyo. 9Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse dob de Fariseo brab dob de maistéro mano, “Ati karang gome de, ati isuwe fakay dob kitabé bé gaiwe kétérén? Rémigo fiyo loo ké tete? Témabang bé étéwe loo ké féléhuén?” 10Atin iling-iling i Jesuse brab ménbéréh dob lagéye ni mano, “Bétérém i kémér me.” Atin bénétérén i kémér ne atin sonom béno ménadi-adi.

11Tidéw béno, toow fo ménkérit i de Fariseo brab de témoro. Atin ménséuret-uret ro bé ati rigoné ruwe bé Jesuse.

Fénémili Jesusey de folo bra ruwo Apostol

12Atin ménagéw i Jesuse bé béno gai ménangéy dob burure inok démasal, atin déménasal diyo dob Tuluse ségékélungonon. 13Amun géfuwénén, ténabarén i de kuyugén, atin ménémili folo bra ruwo féndawét do Apostol, sani de sénugu. 14Fénémilién i Simone (féndawétén so Pedro), brab Andrese dumo no sétiman idéng, brab Santiago, brab Juan, brab Filipi, brab Bartolome, 15brab Mateo, brab Tomas, brab Santiagowe nga Alfeo, brab Simone ségétéw toow fo gulaané noy ingéd ne, 16brab Judase nga Santiago, brab Judas Iskariote beeney ménfékéfoe bé Jesuse.

Nuwa Jesusey de médoo étéw

17Atin léménudug i Jesuse beroy de Apostolén, brab téménindég dob sébaane gonon datar. Diyo soy médoowe do étéw do kuyugén brab do étéw tidéw Judea brab Jerusalem brab tidéw dob Tiro brab Sidon gédét dob dogote. 18Ménangéy ro diyo inok mégélingo bé kébéréh Jesuse brab féuwa bé de déruu ro. Atin nuwa Jesusey de déméruun brab de rénahukoy saitane, atin ménadi-adi ro. 19Atin i kédoonoy de étéw magafas ro inok gékuwaha ro, non i barakat ne ménsut tidéw dob Beene funay kéluhanane ménfiyo.

20Tidéw béno, ténéngténg Jesusey de kuyugén, atin ménbéréh mano, “Méoror gom do méskinan, non féguléwoy Tuluse begom. 21Méoror gom do mélayaf béni, non fébésorén gom moso. Méoror gom do kémérew béni, non gébayat gom moso.

22“Méoror gom amuk wén i mérarék begom sabaf bé kéunur gome Begén. Brab méoror gom amuk wén i sémiyaw begom brab bérého ro begom tete fémalanén gom sabaf bé kéunur gome Begén, sani Nga i Kéilawane. 23Féguyaya gom bé béno gai non i baras gome toow fo médoo diyo dob lawayo. Non loo so bé niy rénigoy de katufua tom bé de gétah sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne.

24“Endob mékégédaw-gédaw gom do kawasa, non énggétéy gomén i de funa kom méguyaya. 25Mékégédaw-gédaw gom do bésor béleewe ni, non félayafén gom moso. Brab mékégédaw-gédaw gom do gébayat béleewe, non fébukuén brab fékérewén gom moso.

26“Mékégédaw-gédaw gom amuk kéluhanay de étéw émbéréh do fiyo fantag bé begome, non loo bé niy kérigoy de katufua tom bé de gétah tugién do ubo-ubo sénarigoy Tuluse muret.”

Fantag bé kégédawe

27Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Endob béréhé ku begom, fégédaw gom bé de sébanil begom brab rigo gom i fiyowe dob de mékérit begom. 28Béréh gom i fiyowe dob de mingon begom brab dasala kom i de démufang begom. 29Amuk wén i témamfiling bé fiféy me, fédayaém de témamfiling so bé ségébalae de. Brab buluk wén i mafas bé de kégal gom, iray gom soy kamisita gome. 30I kéluhanay mongote dob begome, iraya kom. Brab i de médot bé de éntingayén kagom, kagom étukén de. 31Brab buluy kétaya kome rigonéy de étéw dob begome, rigo gom so dob berowe.

32“Amuk mégédaw gom bé de mégédaw begom saén, énda médait gom médot baras. Non fiyon foy de énda do métintu étéw mégédaw ro so bé de mégédaw bero. 33Brab amuk rémigo gom fiyo dob de rémigo fiyo dob begome saén énda médait gom médot baras. Non fiyon foy de énda métintu do étéw rigoné roy loowe bé nan. 34Atin amuk émféélét gom dob de wén fégébayadén de, énda médait gom médot baras. Non fiyon foy de tete étéw émféutong ro so dob de dumo ro tete étéw inok géséfule so kéluhanan. 35Endob fégédaw gom bé de sébanil begom, brab rigo gom i fiyowe dob berowe. Atin féélét gom brab kagom ongot-ongotén i baliwa nuwe. Atin i baras gome dakél brab waléy gom do nga i Toowe Gérotor Tulus, non ségiléw gom bé Tuluse mégédaw bé de énda gétigan émfésalamat brab de tete étéw. 36Komon fégédaw gom loo bé kégédaw i Boh gome dob lawayo.

37“Kagom kémukum bé de dumo gom, inok i Tuluse énda so kukumé no begom. Atin i de dumo gom ménsala, kagom dusanén bero, inok énda so dusanéy Tuluse begom. Fésagada kom i de dumo gom atin mélaw fésagaday Tuluse begom. 38Iray gom dob de dumo gom étéw, atin irayay Tuluse begom. I kédooy iray gome ségiléw bé kédooy iray i Tuluse begom. Atin toow fo médooy iray i Tuluse taman gaba-gaba.”

39Brab ménbéréh man i Jesuse sébaan binuwaya mano, “Fakay bay langaféne marak bé dumo nuwe so langafén? Békén ba mélawu ro dob kalute? 40I méganade békén gérotor na bé témoroe de. Endob i ségétéwe étéw amun énggéféganadén fo toow, ségiléwén bé téménoroe de.

41“Sedek gito moy klohe sala i dumo muwe, éndob énda gito moy kaame sala toow na fo dakél? 42Atin béréhé mo dob dumo muwe mamo, ‘Adih, téréno moy nan salaém.’ Endob wén i kaame sala toow na fo dakél. Fédayéw-dayéw go, éndob békén go fiyo étéw. Téréno mo na métah i kaame sala toow na fo dakél, inok gétabanga moy dumo muwe témérén bé kaane kloh sala.”

Fantag bé fiyowe brab tetee étéw

43Féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Enda i fiyo kayéw mégonok bé tetee onok, taloo no tete kayéw mégonok bé fiyowe onok. 44I ségiyo-giyowe kayéw gélolon bé onok ne. Ufama, i sulu-suluwe énda mégonokén bé mangae. Brab i kayéwe suwaran énda mégonokén saging. 45Ségiléw so bé étéwe. I métintuwe étéw rémigo fiyo, non tidéw dob fédéw ne fiyo. Atin i tetee étéw rémigo tete, non tidéw dob fédéw ne tete. Non i bae émbéréh bé atiy diyoe dob fédéwe.

46“Sedek fédawété kom Begén ‘Kadnan’, éndob énda rigoné kom i de béréhé ku begom? 47Atiy méuyote fégédét Begén brab mégélingo bé béréhé kuwe brab odoro noy de kétoro gu, fégétiga ku begom ké ati kélasi nuwe étéw. 48Beeney ségiléwe bé étéwe réménigo lawi brab féntindégén i liléy ne dob émbagére batéw. Atin énggégumah i dunuke brab énggébéla. Endob énda méntuwongén non féntindég dob rotor i batéwe. 49Endob i étéwe énggégélingo bé de kébéréh gu éndob énda odoro no de, ségiléw bé étéwe émfétindég lawi dob fantade énda i batéw féntindégo no bé de liléyén. Atin énggégumah i dunuke brab énggébéla dob nan lawi. Atin méntuwong brab toow fo ménbinasa.”