Search form

Lukas 6:1

Fantag bé gaiy kétéréne

1Wén i no sébaan fuweh gai kétérén, i Jesuse brab de kuyugén téménara ro dob de médoo do faréy. Atin i de kuyugén méndot ro de brab kénugut ro. Tidéw béno, ménama ro.