Search form

Lukas 6:20

20Tidéw béno, ténéngténg Jesusey de kuyugén, atin ménbéréh mano, “Méoror gom do méskinan, non féguléwoy Tuluse begom.