Search form

Lukas 6:32

32“Amuk mégédaw gom bé de mégédaw begom saén, énda médait gom médot baras. Non fiyon foy de énda do métintu étéw mégédaw ro so bé de mégédaw bero.