Search form

Lukas 6:39

39Brab ménbéréh man i Jesuse sébaan binuwaya mano, “Fakay bay langaféne marak bé dumo nuwe so langafén? Békén ba mélawu ro dob kalute?