Search form

Lukas 6:47

47Atiy méuyote fégédét Begén brab mégélingo bé béréhé kuwe brab odoro noy de kétoro gu, fégétiga ku begom ké ati kélasi nuwe étéw.