Search form

Lukas 6:7

7Atin i de Fariseo, sani de odoroy de Judio, diyo so beroy de témoro bé de kitab. Atin ténulik roy Jesuse inok gito roy funa ruwe de témbo rémigo énda fakayén dob kitabe. Mélaw ténéngténg ro inok gito ro ké muwa i Jesuse bé gaiwe kétérén.