Search form

Lukas 6:8

8Endob i Jesuse, gétuwa noy de itunga ro. Atin ménbéréh dob lagéye ni ménsadil i kémér ne mano, “Ay go dini, tindég go dob adafay kéluhanay de étéw ni.” Mélaw téménindég brab ménagéw mangéy diyo.