Search form

Lukas 6:9

9Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse dob de Fariseo brab dob de maistéro mano, “Ati karang gome de, ati isuwe fakay dob kitabé bé gaiwe kétérén? Rémigo fiyo loo ké tete? Témabang bé étéwe loo ké féléhuén?”