Search form

Lukas 7

Nuwa Jesusey sugu-suguéy sundalowe

1Amun énggilidén i Jesuse témoro bé de étéw, ménagéw mangéy Kafernaum. 2Atin diyo i ségétéwe Romano kafitay de sundalo. Wén i sugu-sugué nuwe déméruun gédétén méléhu. Toow fo mégédaw i kafitane de. 3Mélaw amun énggélingoo noy fantage bé Jesuse, séménugu bé de dumo bé de odoroy de Judio mongot bé Jesuse témukaw damén dob lawi ne inok méuwa i sugu-sugué nuwe. 4Amun ménangéy ro dob Jesuse, ménfégédaw-gédaw ro de maro, “I ni étéw médait ké tabanga mo damén. 5Non mégédaw betom do Judio, brab beeney ménférigowe bé lawi geye féngadafan dini.”

6Mélaw ménodor i Jesuse bero. Amun éndaén mérayuén dob lawie ni ayo ro, i kafitane ni séménugu bé de dumo no malak bé Jesuse inok méréh de bé éndaén tausén, non énda médait kun i kafitane témanggaf bé Jesuse. 7Fénbéréh i kafitane mano, “Toow go fo gérotor étéw, atin mélaw énda métororu malak Beem. Toow go fo barakatan, mélaw fiyon fo ké béréhé mo saén, ‘Adi-adi’, gétuwa kuy waléy adi-adiy sugu-sugué kuwe. 8Gétuwa kuy ni non wén i mas gérotor sundalo sémugu begén. Brab wén soy do sundalo sugué ku. Atin buluk béréhé ku, ‘Angéy go diyoo’, mangéy diyo. Brab buluk maku, ‘Enggomén’, témingé ro. Brab buluk béréhé ku dob de sugu-sugué ku, ‘Rigo gom i ni’, rigoné ro.”

9Amun énggélingoo Jesusey ni, ménggaif de. Brab séménling dob de étéw furay dob Beene brab ménbéréh mano, “Béréhé ku begom, fiyon fo ké dob de Judio, énda i énggito gu kéféngintoow loo bé ni étéw.”

10Tidéw béno, amun ménséfule i de sénugu dob lawi i kafitane, énggito roy sugu-suguéne ni adi-adi nén.

Ténébule Jesusey kénogo lagéye

11Enda mérugayén tidéw béno, ménagéw i Jesuse dob ingéde féndawét Nain. Ménodor i de kuyugén brab médoowe do étéw. 12Atin amun ménggumah ro dob béngaway no ingéd, ménggébalaka roy de étéw méntidéw dob no ingéd. Ténanggung roy bangkaye, mangéy ro lémbéng. I bangkaye ni buntung nga lagéy i libune baléw. Wén i médoowe étéw tidéw dob no ingéd ménodor ro may lémbéng bé no kénogo lagéy. 13Atin amun énggitoy Kadnane Jesus i baléwo no, ménuray i éna nuwe de. Atin ménbéréh mano, “Ina, kago kémérew.” 14Atin ménangéy i Jesuse dob niroo nuwe. Tidéw béno, kénuwahén atin méntétudoy i de ménuwit de. Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Adih, tek go!” 15Sonom béno, méntek i kénogo lagéye brab ménbéréh. Atin niray Jesuse dob idéng ne.

16Toow fo ménggaif i de étéw de diyo atin dénayéw roy Tuluse maro, “Ay niy toowe fo gérotor sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, ménggumah dob betome. Ménlus i Tuluse mangéy dob begeye inok tabanga no begey do fénémilién.”

17Atin mélaw i urete fantag bé Jesuse ménlégéb dob Judea, brab dob de ségiyo-giyo ingéd géliwét de.

I kéfénginsa Juan Bautistawe

18Brab i de kuyug Juan nuret ro dob beeney kéluhanay ni rénigo Jesuse. 19Atin sénugu Juaney ruwowe bé de kuyugén mangéy ménginsa dob Jesuse maro, “Beeme bay no bénréh Juane gégumah ongot-ongoté key, taloo no fatut ongot-ongot gey na ségiyo?”

20Amun énggumahay de étéw niy Jesuse, fénénginsaa ro maro, “Sénugu Juan Bautistawe begey mangéy ménginsa ké Beeme bay Kristowe bénréh Juane gégumah ongot-ongoté key, taloo no fatut ongot-ongot gey na ségiyo?”

21Bé béno so, fén-adi-adi Jesusey de médoo déruunan brab do rénahuko saitan, brab nuwaén soy médoowe do langafén inok gégito ro. 22Atin sénumbulo Jesusey de sénugu Juan mano, “Séfule gom brab uret gom dob Juaney de énggito gom rénigo gu brab de énggélingoo kom. I de langafén énggégito, brab de fikat énggéagéw, brab de bokongén énggégélingo, brab de fémuteén ménadi-adi, brab de ménléhu méntébule. Brab ureté key i Fiyowe Uret dob de méskinan. 23Atin toow fo méoror i étéwe énda ruwo-ruwoy kéféngintoow ne Begén.”

24Amun ménuleén i de kuyug Juan, ménbéréh i Jesuse dob de médoo étéw fantag bé Juane mano, “Ati nangéy gome ténéngténg dob gonone énda i étéw de bati? Ségétéw maak kéroon faniréy réfuruhe? Békén, non i kéunur Juane énda méfélukén loo bé kéroone. 25Aw ménangéy gom diyo inok téméngténg gom ségétéw étéw toow fo fiyoy kégal ne? Békén, non i de étéw kémégal ro fiyo brab do kawasa, énda bati ro dob de gonon énda i étéw de bati. Yamula bati ro dob de toow fo fiyo lawi kay de datu. 26Ati nangéy gome ténéngténg? Ségétéw étéw sénarigoy Tuluse muret? Hoo, éndob béréhé ku begom, i Juane békén saén sénarigon muret bé kébéréh i Tuluse. 27I Juane niy fantage bé ni Ménsulat Kébéréh i Tuluse amun bénréh i Tuluse Begén mano, ‘Sugué kuy sugu-sugué kuwe métah Beem. Been i témafaye bé kégumah me métah Beem.’ ” 28Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Béréhé ku begom, énda i toow na fo gérotor bé Juane bé kéluhanay de étéw ménumah. Endob bé gaiy kéféguléw i Tuluse bé de étéwén, i kéluhanay de térifantad étéw sakuf i Tuluse, toow ro na fo gérotor bé Juane béleewe ni.”

29Amun énggélingoo roy kébéréh Jesuse, i kéluhanay de étéw fiyon foy de lémiful kémubra do buwis, énggélolo roy aguwoy Tuluse katabuwan. Beroy de bénautiso Juan. 30Endob i de Fariseo brab de témoro bé kitabe, ménika ro rémigo bé kétayay Tuluse. Atin berowey de énda bénautis Juan.

31Atin ménbéréh i Jesuse man mano, “Ati féségiléwo kuwe bé de étéw méuyag béleewe ni? Ati ségiléwo ruwe? 32Ségiléw ro bé de nga ménsar dob fadiyane brab mika ro mégérémét. Tabar i de dumo ro bero maro, ‘I begeye ménségagung gey, éndob énda ménsayaw gom. Brab léméninggéng gey linggéng ménléhuon, éndob énda kéménrew gom.’ 33Non ménangéy diniy Juan Bautistawe ménfuwasa brab énda méninémén arak. Brab bénréh gom, ‘Sénaitanan.’ 34Endob i Nga i Kéilawane, sani Begéne, ménangéyu dini, brab mamau atin minému. Brab ménbéréh gom, ‘Ay niy ségétéwe étéw arumén mama brab miném arak, brab wén i dumo no do lémiful kémubra buwis brab do tete étéw.’ 35Endob fégétigay Tulusey métintuwe dob kéluhanay de ngaén.”

I kégédaw i tetee libun

36Atin wén i ségétéwe Fariseo, féndawét Simon, séménéngkat bé Jesuse mangéy dob lawi ne mama. Mélaw ménodor i Jesuse ménangéy diyo brab ménsar ro mama. 37Brab wén i ségétéwe tete libun dob no ingéd. Amun énggétiga noy Jesuse ménangéy mama dob no lawi, ménangéy so diyo ménuwit katiya toow fo fiyo, ménféno mamut nor balilaga. 38Amun ménfégédét dob Jesuse, téménindég gédét dob de sékéyén kémérew. Atin i de énloén léménuyut dob de sékéy Jesus. Brab ténrafo no bé buk ne brab narékén i de sékéyén. Brab lénulawa no bé mamute nor. 39Amun énggito Simoney ni, ménbéréh dob fédéw ne mano, “Buluk Jesusey ségétéwe sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, gélolo no damén ké atiy ni libun mémiraw de, ségétéw libun tete.”

40Endob ménbéréh i Jesuse mano, “Simon, wén i béréhé kuwe Beem.”

Séménumbul i Simone mano, “Maistéro, béréhém begén.”

41Atin bénréh Jesusey ni binuwaya mano, “Wén i ruwowe étéw énggéutong dob ségétéwe émféélét kurta. I ségétéwe de énggéutong limo ratuh, brab i ségétéwe de limo folo saén. 42Amun énda i fégébayad ro de, fénsagada no bero, inok éndaén kailanga roy mayade. Na fénginsaa ku beem, ati isuwe toow na fo méimu bé étéwe ni ménféutong bero?”

43Séménumbul i Simone mano, “Karangé ku, i toowe de méimu, been i énggéutonge médoo.”

Atin bang Jesuse, “Katabuwan i nan sumbulém.” 44Tidéw béno, séménling i Jesuse dob libune ni, brab ménbéréh man dob Simone mano, “Enggito moy rénigoy ni libun? Ménahuru dob lawi me, éndob énda méniray go wayég fégéurah gu bé de sékéy gu, loo bé adat tome do Judio fatut rigoné mo damén. Endob i ni libun fénreén i de sékéy gu bé de énloén, brab ténrafo no bé buk ne. 45I beeme, énda narékém Begén loo bé adat tome témayakuf bé de kana. Endob i ni libun, tidéw fanay kégumah gu, énda téménréno marék bé de sékéy gu. 46Enda so lénulawa moy uléw guwe nor. Endob i ni libun, lénulaw noy sékéy guwe bé mamute nor. 47Mélaw béréhé ku beem, giton i dakéle kéimuén non i de médoo do salaén ménfésagadén. Endob i étéwe kloh saén fénsagadan, kloh soy kéimu ne.”

48Atin bénréhén bé libune ni mano, “Di, i kéluhanay de salaém fénsagadanén.”

49Atin i de étéw bero ménama diyo ménsébéréh-béréh i de fédéw ro maro, “Ati keeyén i ni étéw géfésagad do sala?”

50Atin bénréh Jesuse man dob libune ni mano, “I kéféngintoow mey funay Tuluse ménukas beem. Taus go mule, atin kago émbuku.”