Search form

Lukas 7:12

12Atin amun ménggumah ro dob béngaway no ingéd, ménggébalaka roy de étéw méntidéw dob no ingéd. Ténanggung roy bangkaye, mangéy ro lémbéng. I bangkaye ni buntung nga lagéy i libune baléw. Wén i médoowe étéw tidéw dob no ingéd ménodor ro may lémbéng bé no kénogo lagéy.