Search form

Lukas 7:2

2Atin diyo i ségétéwe Romano kafitay de sundalo. Wén i sugu-sugué nuwe déméruun gédétén méléhu. Toow fo mégédaw i kafitane de.