Search form

Lukas 7:39

39Amun énggito Simoney ni, ménbéréh dob fédéw ne mano, “Buluk Jesusey ségétéwe sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, gélolo no damén ké atiy ni libun mémiraw de, ségétéw libun tete.”