Search form

Lukas 7:41

41Atin bénréh Jesusey ni binuwaya mano, “Wén i ruwowe étéw énggéutong dob ségétéwe émféélét kurta. I ségétéwe de énggéutong limo ratuh, brab i ségétéwe de limo folo saén.