Search form

Lukas 7:42

42Amun énda i fégébayad ro de, fénsagada no bero, inok éndaén kailanga roy mayade. Na fénginsaa ku beem, ati isuwe toow na fo méimu bé étéwe ni ménféutong bero?”