Search form

Lukas 7:44

44Tidéw béno, séménling i Jesuse dob libune ni, brab ménbéréh man dob Simone mano, “Enggito moy rénigoy ni libun? Ménahuru dob lawi me, éndob énda méniray go wayég fégéurah gu bé de sékéy gu, loo bé adat tome do Judio fatut rigoné mo damén. Endob i ni libun fénreén i de sékéy gu bé de énloén, brab ténrafo no bé buk ne.