Search form

Lukas 7:6

6Mélaw ménodor i Jesuse bero. Amun éndaén mérayuén dob lawie ni ayo ro, i kafitane ni séménugu bé de dumo no malak bé Jesuse inok méréh de bé éndaén tausén, non énda médait kun i kafitane témanggaf bé Jesuse.