Search form

Lukas 7:7

7Fénbéréh i kafitane mano, “Toow go fo gérotor étéw, atin mélaw énda métororu malak Beem. Toow go fo barakatan, mélaw fiyon fo ké béréhé mo saén, ‘Adi-adi’, gétuwa kuy waléy adi-adiy sugu-sugué kuwe.