Search form

Lukas 7:8

8Gétuwa kuy ni non wén i mas gérotor sundalo sémugu begén. Brab wén soy do sundalo sugué ku. Atin buluk béréhé ku, ‘Angéy go diyoo’, mangéy diyo. Brab buluk maku, ‘Enggomén’, témingé ro. Brab buluk béréhé ku dob de sugu-sugué ku, ‘Rigo gom i ni’, rigoné ro.”