Search form

Lukas 7:9

9Amun énggélingoo Jesusey ni, ménggaif de. Brab séménling dob de étéw furay dob Beene brab ménbéréh mano, “Béréhé ku begom, fiyon fo ké dob de Judio, énda i énggito gu kéféngintoow loo bé ni étéw.”