Search form

Lukas 8

1Brab énda ménrugayén tidéw béno, ménangéy i Jesuse dob de ségiyo-giyo ingéd ménuret bé Fiyowe Uret fantag bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén. Brab ménodor i de folo bra ruwo kuyugén. 2Ménodor soy de libun fén-adi-adi no rénahukoy de saitan brab do déméruun. Ségétéw beroy Mariahe tidéw Magdala, dob beeney méntékédan i fitéwe timan saitan. 3Ménodor soy Juanawe bawag Kusawe sénarigo Datu Herode, brab Susanawe, brab médoo na do dumo libun. I ni do libun, témabang ro miray bé de kailanga ro Jesus.

I binuwayae fantag bé sémabuge

4Wén i no sébaan fuweh, wén i médoowe étéw tidéw dob ségiyo-giyowe ingéd ménangéy ro dob Jesuse mégélingo. Amun médoo ro ménsélimud, nuret Jesusey ni binuwaya mano, 5“Wén i ségétéwe étéw ménangéy sémabug bé béne ne. Amun sabugé noy béne ne, i de dumo bé béne ne ménbégodoy dob doror i aguwone. Diyo gédaay de étéw taloo no nama i de kloh manok. 6I de dumoy de béneén ménsawér dob fantade wén i do batéw de. Tidéw béno, amun méganayén témunoh, ménlaay ro non tikar i fantade de. 7I de dumoy de béneén ménsawér dob fantade wén i do suwar de énda séna témunoh ro. Ménruk mélaw i de suwar séréngan bé de nohok, atin ménléhu i de nohok non lénimfung i de suwar. 8Endob i de dumo bé de béne ménsawér dob fiyowe fantad, brab téménunoh ro brab ménggonok ro médoo taman mératu takéf sénga sébaan béne.” Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Fégitung gom fantag bé ni bénréh gu begom amuk méuyot gom de ké gésobuto kom.”

9Tidéw béno, fénénginsaay de kuyugén ké ati atag i nan binuwaya. 10Sénumbulo no bero mano, “Dob begome do kuyug gu, Tuluse i émfégétigane de begom fantag bé kéféguléw ne bé de étéwén. Endob i de ni éntingayén ménbunéy, brab énda émfayagén dob ségiyowe. Enggélingoo ro say de ni fén-agéw dob de binuwaya, inok fiyon fo ké téngténgé ro, énda gito ro de. Brab fiyon fo ké gélingoo ro, énda gésobuto ro de.

11“Ay niy atag i ni binuwaya énggélingoo kom. I atag i ni béne, been i kébéréh i Tuluse. Atin i ségiyo-giyowe klasi fantad ségiléw bé de ségiyo-giyo klasi étéw. 12I de dumoy de béne ménlawu dob doror i aguwone. I atag i ni, wén i de étéw énggélingoo roy kébéréh i Tuluse, éndob énggégumah i odoroy de saitan brab kénda noy ni kébéréh dob de fédéw ro. Been i nan i funa ruwe énda sémarig ro bé Tuluse. Brab énda mélaw gédoté roy mantuwe umul. 13I dumoy de béne ménsawér dob fantade, wén i do batéw de. I atag i ni, wén i de étéw énggélingoo roy kébéréh i Tuluse brab ténayakuf ro brab ménoror ro de. Endob énda ménbatién dob fédéw ruwe. Sémarig ro bé Tuluse singkow saén. Endob buluk kérégénan ron, éndaén sémarig ro bé Tuluse. 14I dumoy de béne ménsawér ro dob de duwaléy suwar. I atag i ni, wén i de étéw énggélingoo roy kébéréh i Tuluse, éndob sabaf bé de kébuku ro fantag bé de kéuyag ro, brab kéuyot ruwe waléy kawasa, brab de kéuyot ro méguyaya, been i noy funa ruwe énda gérigo ro bé fatute kétayay Tuluse rigoné ro. 15Atin i de dumoy de béne ménsawér ro dob fiyowe fantad. I atag i ni, wén i de étéw énggélingoo roy kébéréh i Tuluse, brab toow fo nunuro ro. Féntaus roy késarig ruwe bé Tuluse atin rigoné roy kétayay Tuluse rigoné ro.”

16Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Enda i témumon solo inok bunéyé no dob bukag i kurénge fénléngkéb, taloo no fédiyoé no dob fantad i katriwe. Yamula fédiyoé no dob fégonone de inok atiy mahure gito noy réndaw ne. 17I kéluhanay bénunéye, giton moso. Brab i kéluhanay dirungéne, gétigan moso. Mélaw atiy éndae gésobuto kom béni, gésobuto kom moso.

18“Komon féfiyo gom i kéfégélingo gome. Non i étéwe mégélingo brab munur, méumanan nay kégésobut ne de. Endob i étéwe énda munur, fiyon foy klohe fégitungé no gésobuto no, dotén dob beene.”

19Tidéw béno, ménangéy dob Jesusey idéng ne brab de tuwaréyén, éndob énda géfégédét ro non bé médoowe étéw géliwét de. 20Brab wén i ménbéréhe dob Jesuse mano, “I idéng me brab de tuwaréyém diyo ro dob liyuwe. Méuyot ro géségito Beem.”

21Endob séménumbul i Jesuse mano, “Wén i ségiyo idéng gu brab do tuwaréy gu, non bé kéluhanay étéwe mégélingo bé de uret i Tuluse brab munur de, beroy de maak idéng gu brab do tuwaréy gu.”

Féntéré Jesusey défuke

22Sébaane de fuweh, ménda i Jesuse awang beroy de kuyugén atin bénréhén bero mano, “Mifar tom.” Mélaw ménangéy ro dob dogote ni. 23Amun diyo ro dob kérarae, énggéfidong i Jesuse. Atin amun énggéfidong, énggumah i émbagére défuk. Atin ménahuron wayég i awange, brab toow fo ménkakaidan ro. 24Tidéw béno, téningé i de kuyugén i Jesuse atin nulég ro maro, “Kadnan, gédét tomén mééléd.” Méntek i Jesuse brab nélénoy défuke atin féntanékén i de bagél. Tidéw béno, ménlingén-ngén. 25Atin ménbéréh i Jesuse dob de kuyugén mano, “Hon i kéféngintoow gome de?”

Atin éngkéségiyonan ro brab mégilak ro. Brab ménsébéréh-béréh ro maro, “Ati ni étéw Jesus? Fiyon i défuke brab de bagél géfétéréno no.”

Dénédél Jesusey de saitan

26Mélaw méntaus ro mifar démunggu mangéy dob fantade Geraseno, dob difar i Galileawe. 27Amun téménéfad i Jesuse, bénalak i étéwe rénahukoy de saitan tidéw dob sébaane ingéd diyo. I ni étéw énda batién dob lawie, éndob ménrugayén félawas diyo bati dob de takub do lébéng. 28-29Médoo gule i ni étéw géméndam fiyon fo ké férisunén brab ikétén bé sangkaliey de sékéyén brab de kémérén. Been so ménséfantud brab uwitéy de saitan mangéy dob gonone énda i étéw de. Amun énggito noy Jesuse, ménkes toow fo métanug, brab méntéléngkéb dob téngaanga Jesuse brab ménbéréh toow fo métanug mano, “Jesus, Nga i toowe fo gérotor Tulus, fégédaw-gédawu Beem. Kago fédawéton begén.” Bénréhén i no non féngganaya Jesusey démédéle bé de saitan réménahukon de.

30Fénénginsaa Jesuse mano, “Ati dawét me?”

Atin séménumbul mano, “Laksaén i dawét guwe.” Non toow fo médooy de saitan ménahur dob beene. 31Tidéw béno, ménfégédaw-gédaw i de saitan bé Jesuse bé békén damén dédélé no bero mangéy dob emfernowe.

32Enda mérayuén dob no gonon, diyo i médoowe do babuy témabtab dob méngulandige. Nongot i de saitan bé Jesuse ké fakay mahur ro dob de babuy. Atin ténungkas Jesuse bero. 33Sonom béno, i de saitan ménsut ro dob étéwe brab ménahur ro dob de babuy ni. Atin i kéluhanay de babuy ni, ménraréy ro ménangéy dob fingase brab ménantéfor ro ménangéy dob dogote, atin ménléné ro.

34I de étéw témalima bé de babuy ni, amun énggito roy ni ménrigo, ménségéta ro brab nuret roy ni dob de dakél ingéd brab dob de ségiyo ingéd géliwét. 35Mélaw ménangéy diyo i de étéw inok susiné roy ni ménrigo. Ménfégédét ro dob Jesuse brab énggito roy étéwe bé gétaho félawas sénaitanan, ménsar gédét dob sékéy Jesuse wénén i kégalén, brab métintunén. Atin kéluhana ro mégilak ro de. 36Nuret i kéluhanay de énggégito de ké ati kéuwa Jesuse bé étéwe ni gétaho sénaitanan. 37Tidéw béno, i kéluhanay de étéw tidéw dob ingéde Geraseno, nongot roy Jesuse tékédan, non toow ro fo mégilak. Mélaw, ménda i Jesuse dob awange, atin méntékédan. 38I ségétéwe ni étéw ténkédanay de saitan, nongotén bé Jesuse mano, “Modoru Beem.”

Endob bénréh Jesuse de mano, 39“Ule go brab uretém i fiyowe rénigoy Tuluse dob beeme.” Mélaw ménule brab ménsugud-sugud dob kéluhanay gonone dob ni ingéd brab nuretén i kéluhanay rénigo Jesuse dob beene.

Nuwa Jesusey ruwowe gétéw libun

40Amun ménséfule i Jesuse mifar, toow fo méoror i de étéw de, non ongot-ongoté ro diyo. 41Brab diyo wén i ségétéwe étéw fédawétén Jairo, ségétéw sarigon dob lawie féngadafan kay de Judio. Méntéléngkéb dob adafa Jesuse bé ongoté noy mangéy i Jesuse dob lawi ne. 42Non i buntunge ngaén libun folo bra ruwo gébélintuwa, gédétén méléhu. Mélaw ménagéw i Jesuse modor de.

Amun magéw i Jesuse sénribukoy de médoo étéw. 43Diyo soy ségétéwe libun kéfasangan non foloén bra ruwo gébélintuwa i kéranas i adat ne. Brab méntéy i kurta ne fénggébayadén bé de doktor, éndob énda foy ségétéw géuwa de. 44Tidéw béno, ménfégédét dob ségang Jesuse, atin kénuwahén i kégal ne. Sonom béno, téménrén i kéranas i adat ne. 45Tidéw béno, ménénginsa i Jesuse mano, “Ati kéménuwahe Begén?”

Endob ménggidih i kéluhanane. Atin ménbéréh i Pedrowe mano, “Maistéro, toow fo médooy étéwe géliwét Beem, brab sédantélo ro Beem.”

46Endob ménbéréh man i Jesuse mano, “Wén i kéménuwah Begén, non énggétérédama kuy barakat guwe ménsut tidéw dob Begéne.” 47Amun énggétigay libune ni énggétiga Jesuse, ménfégédét lémukub atin méntéléngkéb dob adafa Jesuse brab dob téngaangay médoowe étéw, brab bénréhén dob Jesuse sedek kénuwahén, brab bé béno so méntékow adi-adi. 48Tidéw béno, bénréh Jesuse de mano, “Di, i kéféngintoow mey funa muwe ménadi-adi. Taus go ule, brab kagonén émbuku.”

49Amun béréhé Jesusey ni, énggégumah i sugu-sugué Jairowe. Ménbéréh mano, “Amu, déménigurén i nga me. Endaén kailanga no anggaén i Maistérowa nan.”

50Endob amun énggélingoo Jesusey ni, bénréhén dob Jairowe ni mano, “Kago émbuku. Sarig go saén atin adi-adiy nga me.”

51Amun énggégumah i ro Jesuse dob lawi Jairowe, énda i nuwitén mahur taus saliyu bé Pedrowe, brab Juane, brab Santiagowe, brab de lukés i ngae ni. 52Atin i kéluhanay de étéw ni dob lawie ni kémérew so brab ruungé roy ngae ni. Ménbéréh i Jesuse mano, “Kagom kémérew. Non i ngae ni énda ménléhuén, éndob ménfidong saén.”

53Tidéw béno, sénbayat ro saén i Jesuse non gétiga roy ngae ni ménléhuén. 54Endob génamak Jesusey kémér i ngae ni brab ténabarén mano, “Di, tek go!” 55Sonom béno, i ngae ni méntébule brab tékow méntek. Atin sénugu Jesuse bero bé iraya ro amaé no. 56Toow fo ménggaif i de lukés i ngae ni. Endob bénréh Jesuse bero bé békén ureté ro dob de étéw i ni ménrigo.