Search form

Lukas 8:28-29

28-29Médoo gule i ni étéw géméndam fiyon fo ké férisunén brab ikétén bé sangkaliey de sékéyén brab de kémérén. Been so ménséfantud brab uwitéy de saitan mangéy dob gonone énda i étéw de. Amun énggito noy Jesuse, ménkes toow fo métanug, brab méntéléngkéb dob téngaanga Jesuse brab ménbéréh toow fo métanug mano, “Jesus, Nga i toowe fo gérotor Tulus, fégédaw-gédawu Beem. Kago fédawéton begén.” Bénréhén i no non féngganaya Jesusey démédéle bé de saitan réménahukon de.

30Fénénginsaa Jesuse mano, “Ati dawét me?”

Atin séménumbul mano, “Laksaén i dawét guwe.” Non toow fo médooy de saitan ménahur dob beene.