Search form

Lukas 8:3

3Ménodor soy Juanawe bawag Kusawe sénarigo Datu Herode, brab Susanawe, brab médoo na do dumo libun. I ni do libun, témabang ro miray bé de kailanga ro Jesus.