Search form

Lukas 8:45

45Tidéw béno, ménénginsa i Jesuse mano, “Ati kéménuwahe Begén?”

Endob ménggidih i kéluhanane. Atin ménbéréh i Pedrowe mano, “Maistéro, toow fo médooy étéwe géliwét Beem, brab sédantélo ro Beem.”