Search form

Lukas 8:7

7I de dumoy de béneén ménsawér dob fantade wén i do suwar de énda séna témunoh ro. Ménruk mélaw i de suwar séréngan bé de nohok, atin ménléhu i de nohok non lénimfung i de suwar.