Search form

Lukas 9

Sénugu Jesusey de folo bra ruwo kuyugén

1Fénsélimud Jesusey de folo bra ruwo kuyugén. Atin niraya no bero barakat inok géuwaa roy de déméruun brab géféféraréyo roy de saitan. 2Brab sénugu Jesuse bero muret fantag bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén, brab muwa bé de déméruun. 3Atin bénréhén bero mano, “Kagom muwit éntingayén, fiyon fo ké tugé, taloo no réban, fiyon amaén, brab kurta, taloo no lékasa kom kégal. 4Fiyon atiy lawie témayakuf begom, bati gom diyo taman tagaké kom i nan ingéd. 5Buluk wén no ingéd énda tayakuféy de étéw begom, tékédan gom diyo, brab tag-tag gom i de bubuk sébuwan dob de sékéy gom émfégétigan bé kukuméy Tuluse bero.”

6Tidéw béno, ménagéw i de kuyugén ni ménangéy dob de ségiyo-giyo ingéd muret bé Fiyowe Uret, brab muwa ro do déméruun diyo.

7Bé béno, i Herode, sani méguléwe dob Galilea, énggélingoo noy de rigoné Jesuse. Toow fo ménggaif brab énda gésobuto no de, non wén i do étéw ménbéréh ro bé Juan Bautistawe méntébule non maro ké Juan i Jesuse. 8Brab i de dumo béréhé roy Jesuse Elias méntéfégito. Brab i de dumo béréhé roy Jesusey toowe fo énggétah sénarigoy Tuluse muret méntébule. 9Endob ménbéréh i Herode mano, “Fénkéléng guy uléw Juane. Endob ati ni gélingoo ku fantag bé de ni?” Méuyot de ké gito noy Jesuse.

Fénwaléy Jesuse médooy klohe amaén.

10Amun énggéséfule i de apostol Jesus, bénréh roy de rénigo ro. Tidéw béno, nuwitén bero saén mangéy dob sébaane ingéd féndawét Betsaida. 11Médooy de étéw énggégélingo fantag bé ni brab ménfuray ro bero. Méoror i Jesuse bé kégito nuwe bero, brab nuretén beroy fantage bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén. Fén-adi-adi né soy de déméruun bero.

12Amun sémingkufén, i de folo bra ruwo gétéw kuyug Jesuse ménangéy ro dob Beene brab ménbéréh ro maro, “Enda i batioy de étéw ni dini. Féagéwém bero inok mangéy ro dob de ingéd gédét dini. Diyo gébéléy ro amaé ro brab diyo ro so fidong.”

13Endob ménbéréh i Jesuse dob de kuyugén mano, “Iraya kom bero amaé ro.”

Endob séménumbul ro maro, “Enda i amaén dini saliyu bé limowe timan fan brab ruwo timan sédo. Hon i ayo tome de méléy amaén bé ni kédoo étéw?” 14(Wén i limo ngibu do lagéy diyo.)

Atin bénréh Jesuse bé de kuyugén mano, “Féésar gom i de étéw sélimo folo sénga sélumfuk.”

15Atin nodoroy de kuyugén i bénréh Jesuse bero. 16Tidéw béno, éndot Jesusey limowe timan fan brab ruwowe timan sédo, atin léménéngag dob lawayo brab ménfésalamat dob Tuluse. Tidéw béno, sénbaad-baadén i de fan brab de sédo, brab nirayén dob de kuyugén inok saaré ro dob de étéw. 17I kéluhanay de étéw ménama ro médoo taman ménbésor ro. Tidéw béno, ténimu i de kuyug Jesusey de sama i de amaén brab ménféno i foloe bra ruwo timan dakél biton.

I kéunur Pedrowe

18Wén i no, i Jesuse ségétéwén saén démasal ménfélébu. Brab i de kuyugén ménangéy ro dob Beene. Atin fénénginsaa Jesuse bero mano, “Ati kébéréh i de médoo étéw ké ati Begéne ni?”

19Séménumbul ro maro, “Wén i de émbéréh maro, Juan Bautista go kun. I de dumo maro, Elias go kun. Brab i de dumo maro, Beemey énggétahe sénarigoy Tuluse kun méntébule.”

20Tidéw béno, ménénginsa i Jesuse man mano, “Dob begome, ati kébéréh gome ‘fantag bé Begéne?’ ”

I Pedrowe séménumbul mano, “Beemey Kristowe sénugu i Tuluse inok méguléw go bé de étéw.”

21Atin bénréh Jesuse bero mano, “Kagom béréhén i ni dob ségiyowe.”

I kéuret Jesuse fantag bé kéléhu ne

22Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “I Nga i Kéilawane, sani Begéne, médooy rasayé kuwe. Brab ikaay de odoroy de Judio brab de odoroy de fadi brab de témoro bé kitabe, brab féléhué ro Begén. Endob dob gétéléwo nuwe gétérésangan, tébuleu.”

23Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Buluk atiy méuyote furay Begén, kailangan diguré noy kaane kétayan inok odoro noy kétayay Tuluse. Tidéw béno, kailanga no fédayday bé de kérégénon ségiléw bé Begéne, fiyon fo ké féléhuén dob kruse. 24Non atiy méuyote émféraru bé kéuyag ne, méléhu. Endob i méléhue bé kéfuray ne Begén, gédoté noy umule magufusa. 25Ufama, fiyon fo ké i ségétéwe étéw gédoté noy kéluhanay éntingayéne dob duniyae ni, énda i atagén buluk méléhu atin mangéy dob emfernowe. 26Buluk atiy mémalawe muret fantag bé kéunur ne Begén, brab mémala so fantag bé de kébéréh gu, malané ku so buluk séfuleu moso réméndawu brab réméndaw i Boh guwe brab de télaki no. 27Béréhé ku begom i toowe, wén i do dumo begom énda méléhu ro taman gégito bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén.”

Enggiton i réndaw Jesuse.

28Waléw gétérésangan tidéw bé kébéréh Jesuse bé de ni, nuwitén i Pedrowe, brab Juane, brab Santiagowe, atin ménangéy ro dob rotor i tuduke démasal. 29I lala Jesuse démasal, i falas ne ménfégalin, brab i kégal ne ménwaléy fute réméndaw. 30Sonom béno, méntékow méntéfégitoy ruwowe gétéw lagéy ménsébéréh bé Jesuse. I ni do étéw, been i Moisese brab Eliase, sani do méntélataén sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne. 31Réméndaw soy de falas ro. Atin sébéréh-béréh ro bé Jesuse fantag bé kéléhu ne dob Jerusalem moso sabaf been i funay Tuluse séménugu de dob duniyae. 32I Pedrowe brab dumo nuwe énggéfidong. Endob amun énggétékénal ro, énggito roy kéréndaw Jesuse brab de ruwo gétéw dumo no téménindég. 33Amun féganayén tagak i de ruwo gétéw étéw i Jesuse, sénbérého Pedrowe mano, “Maistéro, toow fo fiyo non dob ni tom. Rémigo gey téléw timan dung-dung. Sébaan i kaame de, sébaan i ka Moisese de, brab sébaan i ka Eliase de.” (Enda gétiga noy béréhé nuwe ni.)

34Amun émbéréh sénay Pedrowe, méntékow i rawéne méntégalung dob berowe. Brab ménggilak i de kuyugén ké météléb ro bé rawéne. 35Atin wén i béréhe tidéw dob rawéne ni mano, “Been i niy Nga guwe fénémili gu. Fégélingo gom.”

36Amun téménrén i béréhe ni, énggito roy sébaa Jesuse saén. I de kuyugén méntanék ro fantag bé ni, brab bé béno énda i ségétéw nureto ro bé de énggito ro.

37Bé sébaane de fuweh, léménudug ro tidéw dob tuduke, atin bénalak i médoowe étéw i Jesuse. 38Wén i ségétéwe lagéy dob kérara ruwe téménabar mano, “Maistéro, téngténgém i nga guwe. Been i buntunge nga gu lagéy. Ongoté ku dob Beeme uwaé mo damén. 39Wén i no rahukoy saitane, atin tékow gékes. Atin i lowoh ne témingkog brab rémbéw i ba ne. Sénga tékélid gémédam, fédawéto no, brab mérugay na fo tékédanay saitane. 40Nongot gu bé de kuyugém ké féféraréyé roy saitane, éndob énda gagané ro de.”

41Ménbéréh i Jesuse dob de ménlimud mano, “Enda sémarig gom bé Tuluse, brab toow gom do tete étéw. Lugoténun sétafik begom. Enda gétiga ku ké ati nay kérugay i kétingkél guwe sétafik begom.” Atin bénréh Jesuse dob ni lagéy mano, “Uwitém diniy nga ma nan.”

42Amun fégédét i ngae ni dob Jesuse, rénahukoy saitane man brab méntuwar fulad-fulad. Tidéw béno téméningkog man. Atin fénféraréy Jesusey saitane, brab i ngae ni ménadi-adi. Tidéw béno, fénséfule Jesuse man mangéy dob boh ne. 43Ménggaif i kéluhanay de étéw bé barakat i Tuluse. Atin amun kéluhanay de étéw ménggaif ro bé no rénigo Jesuse, ménbéréh dob de kuyugén mano, 44“Kagom lifotén i béréhé kuwe ni begom. I Nga i Kéilawane, sani Begéne, fékéfo séko bé de étéw sébanil Begén.” 45Endob bé béno gai, i de kuyugén énda énggésobuto roy béréhé nuwe. Bénunéyén bero inok énda gétiga roy atag ne. Atin mémala ro de ménginsa ké ati atag ne.

46Wén i no sébaan fuweh, ménséédél i de kuyugén ké ati isuwe bero toow gérotor. 47Enggésobuto Jesuse ké atiy diyoe dob itunga ruwe. Mélaw éndotén i ségétéwe nga atin féntindégén dob tébing ne. 48Atin bénréhén bero mano, “Fiyon atiy étéwe témayakuf bé ngae loo bé ni sabaf bé kéunur ne Begén, tayakufé no so Begén. Brab atiy témayakufe Begén, tayakufé no soy Tuluse ménféuwit Begén. Non atiy toowe térifantad bé begome, beeney toowe gérotor.”

49Tidéw béno, ménbéréh i Juane mano, “Maistéro, énggito gey i ségétéwe étéw démédél do saitan nusarén i dawét me fégéféraréyén. Endob génlé gey non békén dumo tom.”

50Bang Jesuse, “Kagom géléén de. Non i békéne sébanil betom, dumo tom.”

I kéagéw Jesus mangéy Jerusalem

51Amun gédétén i Jesuse démiyat dob lawayo, bénabaén fo ménsaréw mangéy Jerusalem. 52Méntah i Jesuse séménugu bé de kuyugén mangéy dob sébaane ingéd dob sakuf i Samariawe inok tafaya ro gono no diyo. 53Endob i de étéw diyo dob Samaria, énda ténayakuf ro de non gétiga ro ségétéw Judio mangéy Jerusalem. 54I Santiagowe brab Juane, amun énggito roy ni, ménbéréh ro maro, “Kadnan, méuyot go de ké mongot gey aféy tidéw dob lawayo inok métuwég ro?”

55Endob séménling i Jesuse atin génléén bero. 56Tidéw béno, méntaus ro mangéy dob ségiyowe gonon.

57Amun taus ro nén, i ségétéwe étéw ménsébéréh bé Jesuse mano, “Modoru Beem, fiyon fo ké ati ayo muwe de.”

58Séménumbul i Jesuse mano, “I de kufés, wén i tosong ahuro ro. Brab i de kloh manok, wén i salag ro. Endob i Nga i Kéilawane, sani Begéne, énda i gono ku témérén. Mélaw toow go fo kérégénan amuk modor go Begén.”

59Atin bénréhén dob ségiyowe étéw mano, “Furay go Begén.”

Endob séménumbul i ni étéw mano, “Kadnan, tungkasém na begén métah mangéy lémbéng bé boh guwe.”

60Séménumbul i Jesuse mano, “Félébéngém bé de étéw énda munur ro Begén i de ménléhu ro. Endob i beeme, agéw go mangéy muret fantag bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén.”

61Wén man i ségiyowe étéw ménbéréh mano, “Kadnan, modoru Beem. Endob tungkasénu na mangéy mégétaw dob de lukés gu.”

62Séménumbul i Jesuse mano, “Enda i ségétéw étéw démadu atin séméling. Loo so bé de kuyug gu. Buluk séméling ro, énda métoror ro ké féguléwoy Tuluse bero.”