Search form

Lukas 9:1

Sénugu Jesusey de folo bra ruwo kuyugén

1Fénsélimud Jesusey de folo bra ruwo kuyugén. Atin niraya no bero barakat inok géuwaa roy de déméruun brab géféféraréyo roy de saitan.