Search form

Lukas 9:13

13Endob ménbéréh i Jesuse dob de kuyugén mano, “Iraya kom bero amaé ro.”

Endob séménumbul ro maro, “Enda i amaén dini saliyu bé limowe timan fan brab ruwo timan sédo. Hon i ayo tome de méléy amaén bé ni kédoo étéw?”