Search form

Lukas 9:33

33Amun féganayén tagak i de ruwo gétéw étéw i Jesuse, sénbérého Pedrowe mano, “Maistéro, toow fo fiyo non dob ni tom. Rémigo gey téléw timan dung-dung. Sébaan i kaame de, sébaan i ka Moisese de, brab sébaan i ka Eliase de.” (Enda gétiga noy béréhé nuwe ni.)