Search form

Lukas 9:34

34Amun émbéréh sénay Pedrowe, méntékow i rawéne méntégalung dob berowe. Brab ménggilak i de kuyugén ké météléb ro bé rawéne.