Search form

Lukas 9:36

36Amun téménrén i béréhe ni, énggito roy sébaa Jesuse saén. I de kuyugén méntanék ro fantag bé ni, brab bé béno énda i ségétéw nureto ro bé de énggito ro.