Search form

Lukas 9:38

38Wén i ségétéwe lagéy dob kérara ruwe téménabar mano, “Maistéro, téngténgém i nga guwe. Been i buntunge nga gu lagéy. Ongoté ku dob Beeme uwaé mo damén.