Search form

Lukas 9:39

39Wén i no rahukoy saitane, atin tékow gékes. Atin i lowoh ne témingkog brab rémbéw i ba ne. Sénga tékélid gémédam, fédawéto no, brab mérugay na fo tékédanay saitane.