Search form

Lukas 9:42

42Amun fégédét i ngae ni dob Jesuse, rénahukoy saitane man brab méntuwar fulad-fulad. Tidéw béno téméningkog man. Atin fénféraréy Jesusey saitane, brab i ngae ni ménadi-adi. Tidéw béno, fénséfule Jesuse man mangéy dob boh ne.