Search form

Lukas 9:43

43Ménggaif i kéluhanay de étéw bé barakat i Tuluse. Atin amun kéluhanay de étéw ménggaif ro bé no rénigo Jesuse, ménbéréh dob de kuyugén mano,