Search form

Lukas 9:45

45Endob bé béno gai, i de kuyugén énda énggésobuto roy béréhé nuwe. Bénunéyén bero inok énda gétiga roy atag ne. Atin mémala ro de ménginsa ké ati atag ne.